top of page
Search

SISI

 - Jasmijn Groot -


De ongekende populariteit van de Netflix-serie Bridgerton bewees een jaar geleden dat het verleden vermengd met heel veel seks ontzettend aanslaat bij een internationaal publiek dat door de pandemie en bijbehorende lockdowns een ontsnapping aan de realiteit nodig heeft. Story House Pictures probeert met haar nieuwste productie Sisi overduidelijk hetzelfde, maar dan met échte historische figuren, namelijk keizer Franz Josef I en zijn gemaal keizerin Sisi. Als de kijkers iets van hen weten, dan komt dat vast door de legendarische filmtrilogie met Romy Schneider. Tegelijkertijd is het geen groot geheim meer dat die verfilming veel te rooskleurig was. Maar wil Story House Pictures met deze nieuwe productie nu wél aan de historische realiteit?


Weelderige wereld


Net als de Schneider-trilogie en de meeste andere verfilmingen, gaat dit seizoen over de eerste vijf jaar van de relatie tussen Franz en Sisi. We volgen de twee vanaf hun ontmoeting tot hun verloving en van het altaar naar het ouderschap. Terwijl zij zich individueel in die rollen proberen te voegen, doet het opkomende nationalisme Oostenrijk op haar grondvesten schudden. De kersverse echtelieden moeten een solide keizerspaar gaan vormen door elkaar op emotioneel vlak te vinden. Uiteraard werpt het leven flink wat obstakels op hun pad die dat eindstreven bemoeilijken.


De makers zijn met een hoge productiewaarde in hun belangrijkste doel geslaagd. Het eindproduct transporteert de kijker even naar een andere wereld. Een weelderige wereld, die niet in de minste zin wordt vormgegeven door de prachtige kostuums en de geweldige filmlocaties in en rond het historische Riga. En met gedenkwaardige shots krijgt het verhaal werkelijk epische proporties. Op het eerste gezicht lijkt het dus een heel geslaagde productie. Toch is er iets dat schuurt.


Complexe persoonlijkheden


De oorzaak van die frictie vind je als je wat beter kijkt naar het plot. Eigenlijk gaat het al fout bij de openingsscène van een masturberende Sisi. Door de dosis seks die de makers tegen haar persoon hebben aangegooid, is zij een tiener geworden die haar seksualiteit volop aan het ontdekken is. In realiteit was dit hoogstwaarschijnlijk niet zo. De Beierse hertogin was namelijk een heel kinderlijke 15-jarige tiener toen ze werd verloofd met haar neef – ik gebruik de lijdende vorm opzettelijk, want ze had er maar weinig zeggenschap over. Dat Franz Josef ervoor koos een schommel in de tuin van de Hofburg te bouwen om zijn bruid thuis te laten voelen, onderstreept wel hoe onvolwassen ze was.


Het plot kent wel degelijk enige historische accuraatheid, wat meer wordt toebedeeld aan Franz Jozef. Zoals de serie verbeeldt, was de keizer een conservatieve monarch, die geloofde dat hij als godgegeven recht alleenheerser mocht zijn. Van nieuwerwetse zaken als een parlement moest hij niks hebben. Hij was reactionair en wierp zijn land aan het begin van zijn regering in gewapende conflicten die gedoemd waren in zijn nadeel te eindigen. Aan de andere kant gieten de schrijvers Franz op persoonlijk vlak in de welbekende Victoriaanse pasvorm van emotioneel afstandelijke echtgenoot, terwijl het Sisi is die hunkert naar zijn affectie. Het is een complete ommedraai van de persoonlijkheden: Franz was smoorverliefd op zijn bruid, zij beantwoordde die liefde nooit helemaal.


Als er voor wordt gekozen om zulke duidelijke veranderingen te maken, moeten daar goede redenen voor zijn. Wat de makers met de aanpassingen voor het verhaal proberen te doen, is niet altijd even duidelijk. Het lijkt er pas in de laatste aflevering op dat de schrijvers Sisi als een soort feniks uit de as van haar tegenslagen willen doen rijzen en haar transformatie tot sterke vrouw en keizerin compleet maken. De geloofwaardigheid wordt alleen afgestompt door zwakke subplots over haar integratie aan het Weense hof, de relatie met haar schoonmoeder en het overlijden van haar oudste dochter. De duidelijkere reden is entertainment van een publiek, die het in de huidige omstandigheden echt niet uitmaakt wat je met twee iconische figuren uit het verleden doet. Met de zinnenprikkelende thema’s die worden aangekaart, is het ook moeilijk om daar geheel immuun voor te blijven.


Desondanks krijgt mijn vrouwenhistoricahart het vermoeden dat televisiemakers nog steeds niet weten wat ze aan moeten met de complexe persoon die Sisi was. In de periode die de makers uitbeelden, was ze piepjong, beeldschoon, maar compleet onvoorbereid op haar toekomst. Ze kreeg enorme rollen op haar schouders geworpen, die ze maar met moeite kon dragen. Ze kon niet tegen het protocol van het Weense hof en ontwikkelde angst- en paniekaanvallen. Maar vooral, als we letten op het thema van seksualiteit dat de makers zo hebben belicht: ze was onervaren en gepaard aan een fantasieloze man, die dan wel dolverliefd op haar was, maar voor wie dat gevoel niet compleet wederzijds was. Als je het zo opsomt klinkt het allemaal als dramatisch materiaal. Dus ik blijf na het kijken van de serie zitten met de brandende vraag waarom er daar niet gewoon eens een verfilming mee wordt gemaakt.


Seizoen 2


De nieuwe serie Sisi is ondertussen zo erg in de smaak gevallen, dat het groene licht voor een tweede seizoen is gegeven. Het eerste seizoen is vermakend genoeg geweest om mijn interesse te wekken voor wat de schrijvers verder gaan doen met de historische figuur Sisi.The unprecedented popularity of the Netflix series Bridgerton one year ago proved that the past, mixed with a lot of sex, attracts an international audience that needs to escape from reality due to the pandemic and associated lockdowns. Story House Pictures is clearly trying to do the same with its latest production Sisi, but with real historical figures, namely Emperor Franz Josef I and his wife Empress Sisi. If the audience knows anything about them, it's probably because of the legendary film trilogy with Romy Schneider. At the same time, it is no longer a big secret that the filming was far too rose tinted. Does Story House Pictures portray an objective historical reality with this new production?


Beautiful world


Like the Schneider trilogy and most other adaptations, this series is about the first five years of the relationship between Franz and Sisi. We follow the two from their meeting to their engagement and from the altar to parenting. As they individually try to fit into these roles, the emerging nationalist movement shakes Austria to the core. The newly married couple must become a solid couple by finding each other on an emotional level. Of course, life throws a lot of obstacles on their way that ultimately make it very difficult.


The makers have succeeded in their main objective with a high production value. The series transports the viewer to another world for a moment. A lush world, not in the slightest sense shaped by the beautiful costumes and the amazing film locations in and around the historic city of Riga. And with memorable shots, the story gets truly epic proportions. At first glance, it appears to be a very successful production. However, there is still something that seems off.


Complex personalities


The cause of that can be found if you take a closer look at the plot. Actually, it already starts off on the wrong foot with the opening scene of a masturbating Sisi. Because of the dose of sex that the creators have thrown against her person, she has become a teenager who is fully discovering her sexuality. In reality, this was most likely not the case. The Bavarian Duchess was a very childish 15-year-old teenager when she got engaged to her nephew – I use the passive tense, intentionally, because she had very little to say about ehr betrothal. The fact that Franz Josef chose to build a swing in the garden of the Hofburg to make his bride feel at home underlines how immature she was.


The plot has some historical accuracy, which is more attributed to Franz Jozef. As the series depicts, the emperor was a conservative monarch, who believed that he could be a god-given ruler. He did not want to know anything about modern things like a parliament. He was reactionary and threw his country into armed conflicts at the beginning of his rule that were doomed to end in his disadvantage. On the other hand, the writers personally pour Franz into the well-known Victorian mold of the emotionally distant husband, while it is Sisi who craves his affection. It is a complete change of their personalities: Franz was in love with his bride, she never answered that love entirely.


If such clear changes are chosen, there must be good reasons to do so. What the creators are trying to do with the adjustments is not always as clear. It seems that it is only in the last episode that the writers want to raise Sisi as a kind of phoenix out of the ashes of her adversities and complete her transformation into a strong woman and emperor. Her credibility is only hampered by weak subplots about her integration into the Viennese court, her relationship with her mother-in-law and the death of her eldest daughter. The more obvious reason is entertainment of an audience, who in the current circumstances really cannot be bothered with what you do to two iconic figures from the past. Also, as it is very sensationalising themes that are being addressed, it is difficult to remain completely immune to it all.


Nevertheless, this women's historian is getting the suspicion that television makers still don't know what to do with the complex person that Sisi was. During the period depicted by the creators, she was young, beautiful, but completely unprepared for her future. She had to suddenly carry huge responsibilities on her shoulders, which she could hardly bear. She could not adapt to the Vienna Court protocol and developed anxiety and panic attacks. But above all, if we pay attention to the theme of sexuality that the creators have so highlighted, she was inexperienced and married off to a man without fantasy, who was in love with her, but from her side that feeling was not entirely mutual. If you sum it up like that, Sisi's life sounds like dramatic material already! So I keep on asking myself the question why nobody is just making a production with that story?


Season 2


The new Sisi series has, in the meantime, delighted its audiences so much, that a second season has been green lit. The first season has been entertaining enough to arouse my interest as to what the writers will be doing next with the historical Sisi.Comments


bottom of page